Dostawa juz od: 9.50 zl
Do darmowej wysylki brakuje: 299.00 zl
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DWIEZABKI.COM.PL

 

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2019 r., poz. 123 t.j.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2019 r., poz. 134 t.j.). Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.  
                                                        

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy DWIE ŻABKI, działający pod adresem https://dwiezabki.com.pl, prowadzony jest przez Roberta Rosłoniec, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROSMARO ROBERT ROSŁONIEC z siedzibą w miejscowości Zalesie 72, 05-600 Grójec, NIP 5242227951, REGON 382228945.

Dane kontaktowe Sprzedawcy to:

a) adres pocztowy: ROSMARO Robert Rosłoniec, Zalesie 72, 05-600 Grójec,

b) adres poczty elektronicznej : sklep.dwiezabki@gmail.com,

c) telefon: 605-374-454 (PN-PT 10.00-16.00)
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego, zasady i warunki zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, zasady dokonywania rejestracji Konta Klienta w ramach sklepu, zasady postępowania reklamacyjnego, zasady wykonywania prawa odstąpienia od umowy oraz zasady i warunki zawierania umów o świadczenie usług.
 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem: https://dwiezabki.com.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/18
 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

 

§ 2
Definicje

 

Ilekroć w niniejszy Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 • dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;
 • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze umowę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzonej przez osobę fizyczną, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018. poz. 1025 t.j.);
 • Konto Klienta – konto Klienta, który został poprawnie zarejestrowany w Sklepie. Są w nim dane podane przez Klienta zgodnie z treścią Regulaminu oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także który przewiduje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;
 • Produkt – dostępne w Sklepie rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 • Przedsiębiorca - Robert Rosłoniec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROSMARO ROBERT ROSŁONIEC z siedzibą w miejscowości Zalesie 72, 05-600 Grójec, NIP 5242227951, REGON 382228945;
 • Sklep – strona internetowa https://dwiezabki.com.pl, za pośrednictwem której można dokonać zakupów Produktów oraz zamówić usługi na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;
 • Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w ramach Sklepu, będący jednocześnie administratorem strony internetowej Sklepu;
 • Usługodawca - podmiot wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu będący stroną Umowy świadczenia usług zawartej z Klientem w ramach Sklepu;
 • Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów. Zamówienie wymaga akceptacji Sprzedawcy poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia, aby umowa mogła być uznana za zawartą.

 

§ 3
Rejestracja i logowanie

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://dwiezabki.com.pl.
 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
 1. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.
 1. Osoby fizyczne rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe, oznaczone w ust. 6, i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie na zasadach wskazanych w Polityce prywatności oraz akceptują warunki niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym określonym niniejszym Regulaminem oraz odmowa zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu uniemożliwia rejestrację lub zakupy w Sklepie.
 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna.
 1. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta należy wybrać opcję „Zarejestruj się” dostępną na stronie internetowej Sklepu, a następnie wypełnić formularz rejestracji poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasła. Klient w celu dokonania rejestracji Konta musi zaakceptować warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas rejestracji.
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej zostanie przez Usługodawcę wysłana wiadomość, potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej, potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta i potwierdzenia otrzymania maila przez Klienta.
 1. Świadczenie usług w ramach Konta Klienta ma charakter bezterminowy oraz nieodpłatny.
 1. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 1. Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W celu wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta Klienta Klient powinien złożyć oświadczenie woli Usługodawcy poprzez skontaktowanie się z nim w sposób określony w 1 ust. 1.
 1. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w szczególności w przypadku:

a) korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

c) korzystanie przez Klienta ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.

 

§ 4

Zasady składania oraz realizacji zamówień

 

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Złożenie zamówienia następuje dokonanie poniżej wymienionych czynności na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://dwiezabki.com.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, wskazanych w punkcie 10, wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz potwierdzenia przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne i niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia czy sprostowania. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu dostępnej na stronie internetowej sklepu internetowego.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania oraz anulowania zamówienia Produktu w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione zastrzeżenia Sprzedającego co do ich poprawności lub kompletności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynach anulowania Zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych oraz anulowaniem Zamówienia. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej z winy Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przekazanie przez Klienta swojego loginu lub hasła osobom trzecim. W przypadku wygaśnięcia, zmiany lub usunięcia konta poczty elektronicznej podanego przez Klienta przy okazji rejestracji Konta Klienta, Klient powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę.
 7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w celu realizacji Zamówienia są prawdziwe i kompletne, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 8. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności, należy wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisku „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie na przycisk oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 9. Wybór zamawianych Produktów jest dokonywany przez Klienta poprzez ich dodanie do Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisku „Dodaj do koszyka”, Klient dokonuje wyboru towaru, znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną. Klient może dokonać zakupu towaru również, jak nie jest zarejestrowany.
 10. W formularzu zamówienia należy wskazać:

1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

2) numer telefonu

3) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;

4) dane adresowe

5) imię i nazwisko odbiorcy, nr telefonu oraz adres  na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

 1. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w sklepie internetowym, może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu.
 2. Do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zakup z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia, w szczególności modyfikacji w zakresie wyboru towaru, miejsca doręczenia towaru, sposobu płatności oraz innych wprowadzonych danych.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych oraz skompletowaniu zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące w szczególności:

a) przedmiotu Zamówienia (nazwa Produktu, marka, rodzaj, kolor, ilość);

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz kosztów dodatkowych (o ile występują);

c) wybranej metody płatności;

d)sposobu i adresu dostawy Produktów.

 1. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości elektronicznej „Potwierdzenie zamówienia” na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej określenie przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, wybranej metodzie płatności, wybranego sposobu dostawy oraz kosztów dostawy, jak również oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca potwierdzając złożenie zamówienia poucza Klienta o prawie odstąpienia od umowy.
 2. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia również złożenie zamówienia telefonicznie, za pośrednictwem Infolinii Sklepu, o której mowa w § 1 ust.1 niniejszego Regulaminu, w godzinach jej pracy tj. w dni robocze (pn-pt): 8.00-16.00.
 4. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone Klientowi na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Informacja zawiera elementy wskazane w pkt. 14 oraz, że dla zachowania najwyższych standardów Obsługi Klienta i ze względów bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z Infolinią mogą być rejestrowane.
 5. Sprzedawca zastrzega, że realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji.
 6. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

a) podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

b) braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;

c) nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;

d) obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

20. W przypadku zakupu kilku Produktów w ramach jednego Zamówienia, zamówione Produkty mogą być przesłane do Klienta w więcej niż jednej przesyłce. W takiej sytuacji Klient nie ponosi dodatkowych kosztów dostawy.

 

§ 5
Ceny

 

 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto.
 2. Ceny Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Na stronie internetowej Sklepu znajdują się informacje o cenie towaru, jego cechach i właściwościach. Informacje te zamieszczone są przy oferowanym towarze.
 4. Ostateczną i wiążącą ceną za zamówiony towar jest cena podana w Koszyku w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Sprzedawca zastrzega, że ceny towarów prezentowanych w Sklepie internetowym mogą ulegać zmianie, aczkolwiek złożenie zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany ceny nie powoduje zmiany ceny zamówionego towaru.

 

§ 6
Formy płatności, realizacja zamówienia oraz sposób i koszty doręczenia zamówionego towaru

 

1. Klient przy składaniu zamówienia może skorzystać z następujących metod płatności:

a) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - przelew tradycyjny lub przelewem za pośrednictwem Przelewy24, Blue Media, lub PayPal,

podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną są:

dla wybranej metody Przelewy24 odpowiednio: PayPro S.A.

dla wybranej metody Blue Media odpowiednio: Blue Media S.A.

dla wybranej metody PayPal odpowiednio: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A

b) gotówką do rąk Sprzedawcy  - po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą,

c) gotówką do rąk Kuriera – w przypadku odbioru zamówionego towaru doręczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej,

d) innych akceptowanych przez Sklep elektronicznych metod płatności.

e) Kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

f) W przypadku wybrania płatności kartą płatniczą przez Przelewy24: operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności do rąk Sprzedawcy, płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przeciwnym wypadku Sprzedawca wstrzyma się z wysyłką towaru.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. W przypadku wybrania przez Klienta jako metody płatności z góry, wykonywanej za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych, realizacja Zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania płatności od operatora systemu płatności elektronicznych.

5. Zamówione przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Produkty doręczane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych Produktów za pośrednictwem profesjonalnej usługi kurierskiej świadczonej przez firmy kurierskie.

7. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.

8. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne i każdorazowo koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient. Wysokość kosztów przesyłki wynika ze stawek stosowanych przez firmę doręczającą i o ich wysokości Sprzedawca poinformuje Klienta przed zawarciem umowy.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

10. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a) przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b) odbiór w paczkomacie InPost,

c) odbiór osobisty dostępny pod adresem: Zalesie 72, 05-600 Grójec w godzinach od 10:00 do 16:00, w dni robocze, po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym.

11. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przed odbiorem zamówienia – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub uiszczenia zapłaty bezpośrednio do rąk Sprzedawcy,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

12. Sprzedawca zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć do 3-10 dni roboczych.

13. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

14. Po dokonaniu wysyłki zamówionego produktu Sprzedawca przesyła Klientowi, na wskazany przez niego uprzednio adres poczty elektronicznej, komunikat zawierający Fakturę VAT w formie pliku PDF wraz z informacjami dotyczącymi zamówionego produktu, stanowiącymi integralną część zawartej umowy na odległość. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość.

§ 7
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2019 r., poz. 134 t.j.) przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Oznaczony powyżej termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadania przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część, bądź w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy przesłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: ROSMARO Robert Rosłoniec, Zalesie 72, 05-600 Grójec, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej : sklep.dwiezabki@gmail.com. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie poinformuje Konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, wynosi 12 miesięcy i liczy się od dnia wydania rzeczy. Jeżeli jednak Konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma informację o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, termin ulega skróceniu do 14 dni od tej daty.
 7. Przedsiębiorca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który mają być zwrócone środki. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres: ROSMARO Robert Rosłoniec, Zalesie 72, 05-600 Grójec
  z sugerowanym dopiskiem „ZWROT” lub zwróci Produkt osobiście w siedzibie Sklepu, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.
 11. Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy (koszty wysłania Produktu do Sprzedawcy). Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych „za pobraniem”.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2019 r., poz. 134 t.j.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą        Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 8
Rękojmia i gwarancja

 

 1. Sprzedawca zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru (rękojmia).
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową, w szczególności, gdy towar:

a) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klienta poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d)została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do stanu zgodnego z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.
 1. Jeżeli towar objęty jest gwarancją Producenta, Kupujący wraz z zamówionym Produktem otrzyma dokument gwarancyjny określający zasady udzielonej gwarancji.
 2. Realizacja roszczeń gwarancyjnych nie wyklucza roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

 

§ 9
Reklamacja

1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:

a) listownie pod adresem ROSMARO Robert Rosłoniec, Zalesie 72, 05-600 Grójec, z dopiskiem „REKLAMACJA”

b) poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep.dwiezabki@gmail.com, z dopiskiem „REKLAMACJA”

c) osobiście w siedzibie Sklepu, po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym.

2. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, okoliczności, w tym datę wystąpienia wady, a także informację o żądaniu reklamacyjnym Klienta w związku z wadą towaru.

3. Reklamowany towar powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, z uwzględnieniem normalnego zużycia, w odpowiednim opakowaniu i wypełnionym drukiem reklamacyjnym. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania i do poinformowania Klienta o sposobie jej załatwienia.

5. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres ROSMARO Robert Rosłoniec, Zalesie 72, 05-600 Grójec lub na adres wskazany przez Sprzedającego.

6. Koszty odesłania reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zwraca również koszt odesłania reklamowanego towaru przez Klienta.

7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji i stwierdzenia, że wydany towar był zgodny z zawartą umową, Sprzedający w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji poinformuje Klienta w formie pisemnej lub na trwałym nośniku o odmowie załatwienia żądania.

 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

c) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

d) www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a Sklepem, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja konsumentow.org.pl

3. Klient, będący Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o       Inspekcji Handlowej (Dz.U. Z 2018 r., poz. 1930 t.j.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie    sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych    polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z         dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. Z 2017    , poz. 1356 ze zm.)

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej         (Dz.U. Z 2018 r., poz. 1930 t.j.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego      w sprawie pozasądowego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji     

4. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: http://www.wiih.org.pl.

5. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

6. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

7. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 

§ 11

Newsletter

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2019 r., poz. 123 t.j.).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów Sklepu Dwie Żabki, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sklep. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

§ 12

Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Robert Rosłoniec, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROSMARO ROBERT ROSŁONIEC z siedzibą w miejscowości Zalesie 72, 05-600 Grójec, NIP 5242227951, REGON
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów i usług oraz udziału
  w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu towarów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży naszych produktów, jak też ich wysyłki.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce Prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem:
  https://dwiezabki.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/25

 

§ 13

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, cookies, lub

b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280×720 pikseli.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

b) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium          Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego może zgłaszać w następujący sposób:

a) listownie pod adresem ROSMARO Robert Rosłoniec, Zalesie 72, 05-600 Grójec,

b) poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep.dwiezabki@gmail.com,

6. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

7. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków Umów Sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod , odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Sprzedawca z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Sprzedawcy, rozszerzenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Sprzedawcę na obecnych warunkach. Sprzedawca poinformuje Klientów o nowej treści Regulaminu drogą elektroniczną (na wskazane w Koncie Klienta lub przy składaniu Zamówień adresy poczty elektronicznej), co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę zwartą ze Sprzedawcą dotyczącą Konta Klienta, poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia woli dotyczącego usunięcia Konta Klienta. Zamówienia złożone przez Klienta przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na postawie dotychczasowego Regulaminu zaakceptowanego przez Klienta w dniu złożenia Zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.06.2019

 

 

Załącznik nr 1

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres: ROSMARO Robert Rosłoniec, Zalesie 72, 05-600 Grójec, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej : sklep.dwiezabki@gmail.com.

Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Należy odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany Produkt przed upływem terminu 14 dni na adres:

ROSMARO Robert Rosłoniec, Zalesie 72, 05-600 Grójec
z sugerowanym dopiskiem „ZWROT” lub zwróci Produkty do siedziby sklepu.

Konsument  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Załącznik 2: Wzór formularza odstąpienia od umowy pdf

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

....................... dnia......................

Adresat:

ROSMARO ROBERT ROSŁONIEC

Zalesie 72

05-600 Grójec,

 

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27  ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2019 r., poz. 134 t.j.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp.

Nazwa

Symbol /rozmiar

Ilość

Cena jednostkowa brutto

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Data zawarcia umowy /odbioru …...............................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …..........................................................................

Adres konsumenta(-ów) …...........................................................................................

                           

Proszę o zwrot wartości produktu w kwocie .................... zł (słownie: ..........................................................................) na mój rachunek bankowy nr: ...................................................

                  

                                                                  …...................................................

                                                                                      Podpis Konsumenta 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl